خبری آموزشی علمی ادبی

درس سوم
شهيد بلخي
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- چه كسي پيش از فردوسي عنوان «شاعر خرد» را به خود اختصاص داد؟ شهيد بلخي
2- «شهيد بلخي» با كدام طبيب و فيلسوف معاصر خود مناظرلتي داشته است؟ زكرياي رازي
3- «شهيد بلخي» با كدام علوم آشنايي داشت؟ فلسفه و كلام
4- كدام شاعر، شهيد بلخي را به فضل و برتري و خردووري ستوده است؟ رودكي
5- «شهيد بلخي» از پيوستگان به دستگاه كدام امير بود؟ امير نصربن احمد ساماني و ابوعبدالله جيهاني
6- چرا به ابوعبدالله جعفربن محمد «رودكي» مي‌گفتند؟ چون در «رودك» يكي از روستاهاي سمرقند به دنيا آمد.
7- كدام وزير، رودكي را در ميان عرب و عجم بي‌مانند مي‌دانست؟ بلعمي، وزير دانشمند سامانيان
8- شعر «بوي جوي موليان» سروده‌ي كيست؟ رودكي
9- كدام شاعر غزل «رودكي وار» را نيكو مي‌دانست؟ عنصري
10- چه كسي رودكي را «شاعر تيره چشم روشن بين» ناميده است؟ ناصرخسرو
11- شعر«بوي جوي موليان» بر كدام امير ساماني تأثير گذار بود؟ نصر بن احمد ساماني
12- اشعار بر جاي مانده از رودكي، چند بيت است؟ حدود هزار بيت
13- كدام مثنوي‌ها را رودكي سروده است؟ مثنوي كليله و دمنه و سندباد نامه
14- سبك شع رودكي، چه سبكي است؟ سبك خراساني
15- نام ديگر «سبك خراساني» چيست؟ سبك تركستاني
16- ويژگي عمده‌ي «سبك خراساني» چيست؟ سادگي. در عين متانت واستحكام
17- عنوان «پدر شعر فارس» به كدام شاعر نسبت داده شده است؟ رودكي
18- رودكي در كدام قالب‌هاي شعري، شعر سروده است؟ تقريباً تمام قالب‌ها (قصيده، غزل، قطعه، رباعي و مثنوي)
19- بيت «غزل رودكي وار نيكو بود/ غزل‌هاي من رودكي‌ وار نيست» از كدام شاعر است؟ عنصري
20- رودكي كدام آلت موسيقي را به خوبي مي‌نواخت؟ بربط

----------------------------------------------------------------------------------------
درس چهارم
بوشكور بلخي
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- «بوشكور بلخي» شاعر كدام قرن است؟ قرن چهارم
2- كدام مثنوي را « بوشكور بلخي » به نظم درآورد؟ آفرين‌نامه
3- كودكي بوشكور با ايام سال خوردگي كدام شاعر هم زمان است؟ رودكي
4- فكر و زبان بوشكور، حد واسط كدام شاعران است؟ رودكي و فردوسي
5- جواني كدام شاعر مصادف يا دوران كهولت بوشكور بلخي بوده است؟ فردوسي
6- چه واژه‌هايي براي جاهاي خالي عبارت داده شده، درست و مناسب است؟ «دوازده سال بعد از مرگ ... كسايي در ... ديده به جهان گشود.» رودكي، مرو
7- دوران شاعري «كسايي» با كدام سلسله‌ي پادشاهي مقارن بود؟ اواخر عهد ساماني و اوايل كار غزنويان
8- «كسايي» چه مذهبي داشت؟ شيعه‌ي دوازده امامي
9- كسايي در شعر به ترتيب پيرو و پيشرو چه كساني است؟ پيرو رودكي و پيشرو ناصرخسرو
10- «استاد شاعران جهان» از نظر كسايي، كيست؟ رودكي
11- «ناصرخسرو» شاعر آزاده‌ي كدام قرن است؟ قرن پنجم
12- نخستين قصيده‌هاي منقبت و مرثيه در ديوان كدام شاعر آمده است؟ كسايي
13- «قوامي رازي» شاعر كدام قرن است؟ قرن ششم
14- «شاعر مرثيه سراي» قرن دهم كيست؟ محتشم كاشاني
15- كدام دو شاعر درفش جانبداري و ستايش خاندان پيامبر را بر دوش كشيده‌اند؟ كسايي و فردوسي
16- ديوان كسايي ظاهراً تا كدام قرن موجود بوده است؟ قرن ششم
17- چرا كسايي را « نقاش چيره دست طبيعت» نام داده‌اند؟ چون وصف‌هايي جاندار و روشن از طبيعت و زيبايي‌هاي آن دارد.

------------------------------------------------------------------------------------------
درس پنجم
نثر فارسي
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- نثر فارسي در آغاز كدام عصر توليد يافت؟ عصر فردوسي
2- نخستين كتاب مستقل نثر فارسي، كدام اثر است؟ شاهنامه ابونصري
3- «تفسير طبري» تأليف كيست؟ مجمد بن جرير طبري
4- نخستين ترجمه‌ي قرآن كريم كدام كتاب و به چه زباني است؟ ترجمه‌ي تفسير طبري و به زبان فارسي
5- نثر كتاب «ترجمه تفسير طبري» چه گونه است؟ نثر ساده و شمار لغات عربي آن كم است.
6- «ترجمه تفسير طبري» اثر جمعي از علماي ماوراء‌النّهر مي‌باشد.
7- در كدام سده «ترجمه تفسير طبري» نوشته شد؟ ميانه‌ي سده چهارم هجري
8- كدام شاهنامه، قبل از شاهنامه‌ي ابومنصوري تأليف يافته و به كلي از ميان رفته است؟ شاهنامه‌ي ابوالمؤيد بلخي
9- «تاريخ بلعمي» اثر كيست؟ ابوعلي بلعمي
10- به عصر فردوسي، چه نام ديگري داده شده است؟ عصر حماسه‌ي ملي و خردآرماني
11- جريان اصلي شعر در دوره‌ي ساماني بر چه امري تأكيد دارد؟ تأكيد بر حمايت از فرهنگ قومي و اعتبار بخشيدن به زبان فارسي دارد.
12- چه مقدار از «شاهنامه‌ي ابومنصوري» باقي مانده است؟ حدود پانزده صفحه
13- چرا منصوربن نوح ساماني تصميم گرفت كه «تفسير طبري» ترجمه شود؟ چون فهم آن به زبان عربي برايش دشوار بود.
14- ترجمه‌ي كدام كتاب را مي‌توان سرآغاز نثر ديني فارسي به حساب آورد؟ ترجمه تفسير طبري
15- نثر علمي فارسي، با كدام كتاب آغاز مي‌شود؟ الابنيه عن حقايق الادويه
16- نوسينده‌ي كتاب « الابنيه عن حقايق الادويه » كيست؟ ابومنصور موفق هروي
17- موضوع كتاب «هداية المتعلمين في الطب» چيست و مؤلف آن كيست؟ شيوه‌ي درمان بيماري‌ها، ابوبكر اخويني بخارايي
18- مؤلف كتاب «حدود‌العالم» كيست؟ مولف آن نامعلوم است.
19- نخستين كتاب جغرافيا به زبان پارسي كدام كتاب است؟ حدود‌العالم من المشرق الي المغرب
20- موضوع كتاب « حدود‌العالم » چيست؟ جغرافياي عمومي ه ويژه جغرافياي سرزمين‌هاي اسلامي

-----------------------------------------------------------------------------------------------
درس ششم
دقيقي ....
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- طرز شاعري «دقيقي توسي» شبيه به شيوه‌ي كدام شاعر است؟ رودكي
2- نخستين كسي كه پس از «مسعودي مروزي» به نظم داستان‌هاي ملي ايران پرداخت، كه بود؟ دقيقي توسي
3- اثر مهّم «دقيقي» چه نام دارد؟ گشتاسپ نامه
4- زادگاه «فردوسي» كجاست؟ روستاي باژ در منطقه‌ي توس
5- «دهقانان» در روزگار فردوسي چه طبقه‌اي بودند؟ طبقه‌اي صاحب مقام و داراي املاك و اموال
6- چرا فردوسي بر آن شد تا كتاب خود را به نام محمود غزنوي كند؟ به منظور حفظ كردن شاهنامه از گزند حوادث با استفاده از امكاني كه شايد محمود براي نسخه‌برداري آن فراهم كند و ديگر كسب وجه مختصري از اين راه براي معيشت و دوران پيري و ناتواني خود.
7- يكي از دلايلي كه شاهنامه مورد پسند محمود قرار نگرفت، چه بود؟ در شاهنامه بر تركان روي خوش نشان داده نشده بود.
8- مذهب «فردوسي» چه بود؟ شيعه
9- وزير ايران‌دوست عصر غزنوي كه فردوسي او را مدح گفته است، كه بود؟ ابوالعباي اسفرايني
10- محتويات كتاب شاهنامه به چند دوره تقسيم مي‌شود؟ سه دوره
11- «دوران تاريخي» شاهنامه مربوط به كدام بخش از كتاب است؟ دوره‌ي سوم
12- قالب شعري شاهنامه چيست و در كدام بحر سروده شده است؟ مثنوي، بحر متقارب
13- اوّلين لغت‌نامه‌ي مدوّن فارسي چه نام دارد؟ لغت فرس
14- داستان منظوم «گرشاسپ نامه» اثر كيست؟ اسدي توسي
15- «مناظره» دراصطلاح، يعني چه؟ گفت و گوي دو طرف سخن كه هر يك سعي مي‌كند برتري خود را اثبات كند.
16- كتاب «لغت فرس» اثر كيست؟ اسدي توسي
17- «اسدي توسي» شاعر كدام قرن محسوب مي‌شود؟ قرن پنجم
18- كتاب «لغت فرس» چند لغت فارسي دارد؟ هزار و دويست
19- «دقيقي» بر چه دين و آييني بود؟ دين زردشتي
20- مهم‌ترين و طولاني‌ترين بخش شاهنامه، كدام قسمت آن است؟ مرحله‌ي پهلواني

-----------------------------------------------------------------------------------------------
درس هشتم
ناصرخسرو
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- زادگاه «ناصرخسرو» كجاست؟ قباديان بلخ
2- سلطان مسعود غزنوي در كدام محل از تركان سلجوقي شكست خورد؟ دندانقان
3- «باطنيان» چه كساني بودند؟ گروهي از شيعيان هفت امامي كه به امامت اسماعيل فرزند بزرگ امام جعفر صادق (ع) اعتقاد داشتند.
4- مقر فرمانروايي «باطنيان» كجا بود؟ قاهره
5- لقب ناصرخسرو در مذهب فاطمي چيست؟ حجت
6- چه مأموريتي از جانب خليفه‌ي فاطمي به ناصرخسرو محول شد؟ تبليغ آيين فاطمي در خراسان
7- چرا «ناصرخسرو» در خراسان نمي‌توانست به سرچشمه‌ي حكمت باطنيان دست يابد؟ پيروان مذاهب ديگر، مجال تبليغ خودنمايي به آن‌ها نمي‌دادند.
8- آثار كلامي ناصرخسرو كدام‌اند؟ خوان اخوان، زادالمسافرين و جامع‌الحكمتين
9- نخستين گوينده‌اي كه شعر را به طور كلي در خدمت فكر اخلاقي، اجتماعي و مكتبي قرار داد، كه بود؟ ناصرخسرو
10- ايام كودكي « ناصرخسرو » مصادف با حكومت كدام سلسله‌ي پادشاهي است؟ اوج حكومت غزنوي
11- مشهورترين اثر ناصرخسرو، كدام كتاب است؟ سفرنامه
12- كدام عصر، عصر شكوفايي فرهنگ اسلامي است؟ عصر ناصرخسرو
13- جرياني كه در نيمه‌هاي دوم قرن پنجم هجري در نويسندگي و شعر فارسي پيدا شد، چه نام داشت؟ عرفان
14- منشأ عرفان اسلامي كدام كتاب است؟ قرآن
15- كتاب «اسرارالتوحيد» اثر كيست؟ محمد بن منور
16- در عصر ناصرخسرو كدام عارف پاك‌باخته، طغرل سلجوقي را به عدل و داد دعوت كرد؟ باباطاهر
17- تمايلات عارفانه، ابتدا در كدام منطقه پيدا شد؟ بين‌النهرين
18- «زيديه» چه اعتقاداتي داشتند؟ معتقد بودند كه امامت از حضرت سجاد (ع) به زيد فرزند آن حضرت واگذار شده است نه به امام محمد باقر (ع)
19- از دوره‌ي غزنويان كدام درك و برداشت از اسلام، چيرگي يافت؟ كلام اشعر

---------------------------------------------------------------------------------------------

درس نهم
نثر فارسي
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- كتاب «دانش نامه‌ي علايي» اثر كيست؟ ابوعلي سينا
2- بيش‌تر آثار «ابن سينا» به چه زباني نوشته شده است؟ زبان عربي
3- كتاب « دانش نامه‌ي علايي» به چه زباني است؟ زبان فارسي
4- اهميت كتاب «دانش نامه‌ي علايي» در چيست؟ يك دوره‌ي كامل از فلسفه و طبيعيات را شامل مي‌شود و بسياري از اصطلاحات منطقي و فلسفي را به زبان فارسي در برمي‌گيرد.
5- كتاب «التفهيم لاوايل صناعة التنجيم» اثر كيست؟ ابوريحان بيروني
6- « التفهيم » به چه زباني نوشته شده است؟ فارسي
7- موضوع كتاب «التفهيم» چيست؟ نجوم، هندسه و حساب
8- «قابوس نامه» اثر كيست؟ عنصرالمعالي كي كاووس بن اسكندر
9- موضوع كتاب «قابوس نامه» چيست؟ تعليم و تربيت
10- «قابوس نامه» چند باب دارد؟ چهل و چهار
11- «سياست نامه» اثر كيست؟خواجه نظام‌الملك
12- موضوع كتاب «سياست نامه» چيست؟ آيين مملكت داري
13- نام ديگر كتاب «سياست نامه» چيست؟ سيرالملوك
14- «سياست نامه» چه نثري دارد؟ ساده و مرسل
15- متن «سياست نامه» مربوط به كدام قرن است؟ قرن پنجم
16- كتاب «تاريخ سيستان» اثر كيست؟ مؤلف آن نامعلوم است.
17- «تاريخ بيهقي» اثر كيست؟ ابوالفضل بيهقي
18- نام ديگر «تاريخ بيهقي» چيست؟ تاريخ مسعودي
19- زادگاه ييهقي كجا بود؟ حارث آباد بيهق
20- ناصرخسرو، در تبريز كدام شاعر را ملاقات كرده بود؟ قطران تبريزي

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس دهم
نثر ديني
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- نثر ديني فارسي دري با كدام كتاب آغاز شد؟ ترجمه‌ي تفسير طبري
2- مؤلف كتاب «تفسير قرآن مجيد، معروف به تفسير كمبريج» كيست؟ مؤلف آن نامعلوم است.
3- زمان تأليف كتاب «تفسير قرآن» چه قرني است؟ نيمه ي اول سده‌ي پنجم
4- مؤلف كتاب «تفسير سورآبادي» كيست؟ ابوبكر عتيق نيشابوري
5- ابوبكر عتيق نيشابوري معاصر با كدام پادشاه سلجوقي بوده است؟ آلب ارسلان
6- اثر معروف «ابوالحسن جلايي هجويري» چه نام دارد؟ كشف‌المحجوب
7- موضوع كتاب « كشف‌المحجوب » چيست؟ طريقت و اصول تصوف و بيان كيفيت عشق به پروردگار
8- «شرح تعرف» اثر كيست؟ اسماعيل بن محمد مستملي نجاري
9- نام نياي بزرگ خواجه عبدالله انصاري چه بود؟ ابوايوب انصاري
10- خواجه عبدالله انصاري. تصوف را از چه كسي آموخت؟ شيخ ابوالحسن خرقاني
11- اصل كتاب «طبقات الصوفيه» به چه زباني است و از كيست؟ عربي، ابوعبدالرحمان سلمي
12- «رسايل» اثر كيست؟ خواجه عبدالله انصاري
13- موضوع كتاب «رسايل» چيست؟ اقوام و سخنان و مناجات‌ها
14- نوع نثر « خواجه عبدالله انصاري » چه نثري است؟ مسجع (آهنگين)
15- تفسير قران معروف به «تفسير كمبريج» شامل چه قسمت‌هايي از قرآن است؟ از تفسير سوره‌ي مريم تا پايان قرآن مجيد
16- علت نوشتن و رواج تفسيرهاي مختلف چيست؟ براي استفاده از مسلماناني كه زبان عربي نمي‌دانستند، نوشته شد.
17- چرا «تفسير قرآن، كمبريج» از نظر ادبي هم اهميت دارد؟ چون در آن همان واژه‌هاي لطيف فارسي ديده مي‌شود.
18- كتاب « كشف‌المحجوب » در پاسخ به پرسش‌هاي چه كسي نوشته شد؟ ابوسعيد هجويري
19- ابوايوب انصاري درزمان كدام خليفه، به خراسان آمد؟ عثمان
20- شعرهاي خواجه عبدالله انصاري بيش‌تر در چه قالبي است؟ رباعي و ترانه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
درس يازدهم
انوري
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- دوره‌ي دوم فرمانروايي سلجوقيان چه زماني را در برمي‌گرفت؟ نيمه‌ي اول سده‌ي ششم هجري
2- مضمون هاي شعري دوره‌ي انوري چه موضوعاتي بود؟ مدح و وصف
3- قالب‌هاي اصلي شعر در دوره‌ي انوري چه بود؟ قصيده و غزل
4- سبك شعري دوره‌ي انوري چه بود؟ سبك عراقي
5- «انوري» را هم پايه كدام شاعران دانسته‌اند؟ فردوسي و سعدي
6- تخلص «انوري» در آغاز شاعري چه بود؟ خاوري
7- شهرت انوري به كدام نوع شعر است؟ قصيده
8- سه مضمون عمده‌ي شعر انوري چيست؟ ستايش بزرگان، وصف طبيعت و هجو مخالفان
9- «حبسيه» چگونه شعري است؟ شعري است كه در زندان سروده مي‌شود.
10- «مسعود سعد» چند سال از عمر خود را در زندان گذراند؟ بيست سال
11- شهرت « مسعود سعد » در شاعري درگو سرودن چه نوع شعري است؟ حبسيه
12- بيت «هفت سالم بكوفت سود و دهك / پس از آنم سه سال قلعه‌ي ناي» از كدام شاعر است؟ مسعود سعد
13- پس از قصيده، انوري در سرودن كدام قالب شعري پيشگام بوده است؟ قطعه
14- كدام شاعر دربار سلطان ابراهيم، موجبات گرفتاري و زنداني شدن مسعود سعد را فراهم آورد؟ راشدي
15- قصيده‌ي «نامه‌ي اهل خراسان» كه در آن به غارت خراسان اشاره شده است، از كيست؟ انوري
16- كدام شعر انوري به چند زبان بيگانه ترجمه شده است؟ نامه‌ي اهل خراسان
17- «ورود لغات و تركيبات متعدد از لهجه‌هاي محلي به زبان فارسي دري» از ويژگي‌هاي كدام سبك است؟ سبك عراقي
18- چرا سياست كلي سلاجقه بر حمايت از شعر و ادب فارسي استوار نبود؟ به دليل بيگانگي با فرهنگ و زبان ايراني
19- «زبان شعر» در دوره‌ي انوري نسبت به دوره هاي گذشته چگونه است؟ عموماً پخته و نرم‌تر و رام‌تر است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
درس دوازدهم
جمال‌الدين عبدالرزاق
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- نامدارترين چهره‌ي شعر و ادب فارسي اصفهان در سده‌ي ششم هجري كيست؟ جمال‌الدين عبدالرزاق
2- مضامين اخلاقي به كار رفته در شعر جمال‌الدين عبدالرزاق به شيوه‌ي كدام شاعر است؟ سنايي غزنوي
3- «تركيب بند» معروف جمال‌الدين عبدالرزاق در چه موضوعي سروده شده است؟ در نعت و ستايش پيامبر گرامي اسلام
4- «خلاق‌المعاني» لقب كدام شاعر است؟ كمال‌الدين اصفهاني
5- كدام واقعه‌ي مهم در روزگار زندگي «كمال‌الدين اسماعيل» در جريان بود؟ حمله‌ي مغولان به ايران
6- چرا به كمال‌الدين اسماعيل لقب «خلاق‌المعاني» دادند؟ وي در خلق معاني تازه دستي توانا داشت.
7- مطلع تركيب‌بند «اي از بر سدره شاهرات / واي قبّه‌ي عرش تكيه‌گاهت» از كيست؟ جمال‌الدين عبدالرزاق
8- سرانجام كار «كمال‌الدين اسماعيل» چگونه بود؟ به دست مغولان به قتل رسيد.
9- تقليد از« جمال‌الدين عبدالرزاق» سنايي در چه حدي است؟ در اين شيوه به پاي سنايي نرسيده و كارش اصالت چنداني ندارد.
10- تركيب بند « جمال‌الدين عبدالرزاق » از نظر زبان و بافت شعري، چگونه است؟ استوار و سنجيده

------------------------------------------------------------------------------------------------------


درس سيزدهم
نثرهاي عارفانه

1- كدام نوع نثر، در سده‌ي ششم و هفتم، اهميت و گشترش يافت؟ نثر صوفيانه
2- عين‌القضات از محضر چه كساني درس آموخت؟ حكيم عمر خيام و شيخ احمد غزالي
3- وزير دسيسه‌گر سلطان سنجر، كه فتواي قتل عين‌القضات را گرفت، چه نام داشت؟ ابوالقاسم درگزيني
4- اساسي‌ترين انديشه‌ها و آراي صوفيانه عين‌القضات را در كدام آثار وي مي‌توان جست و جو كرد؟ يزدان شناخت، تمهيدات
5- سبك نگارش نامه‌هاي عين‌القضات، چگونه است؟ ساده، روان و بي‌تكلف و در عين استشهاد به ‌آيات قرآني و اشعار پارسي و تازي
6- «شيخ اشراق» لقب كيست؟ شهاب‌الدين يحيي سهروردي
7- عمده‌ترين كار سهروردي در مسير بنيان‌گذاري «فلسفه‌ي اشراق» چه بود؟ پيوند ميان فلسفه و عرفان
8- چه كسي فرمان قتل سهروردي را صادر كرد؟ صلاح الدين ايوبي، فرمانرواي مصر و شام
9- «حكمت خسرواني» چگونه عقايدي بود؟ مجموعه‌ي افكار و عقايد فلسفي ايرانيان قديم و مخصوصاً حكمت دوره‌ي شاهان ساساني بود.
10- آثار فارسي «شيخ اشراق» به چه شيوه‌اي بيان شده است؟ تمثيلي و ادبي
11- كتاب «اسرارالتوحيد» اثر كيست و درباره‌ي چه كسي است؟ محمد بن منور، شيخ ابوسعيد ابو‌الخير
12- نويسنده‌ي كتاب «سمك عيار» كيست؟ فرامرز بن خداد ارجاني
13- كدام كتاب را «ازرقي هروي» به نظم كشيده است؟ سندبادنامه
14- اصل كتاب سندبادنامه متعلق به كدام كشور است؟ هندوستان
15- چه كسي سندبادنامه را به «نثري فني و آراسته به امثال و اشعار پارسي و تاري» درآورد؟ ظهيري سمرقندي
16- «كشف‌الاسرار و عدة الابرار» درباره‌ي چه موضوعي است و مؤلف آن كيست؟ تفسير قرآن- ابوالفضل رشيدالدين ميبدي
17- تفسير «شيخ ابوالفتوح رازي» چه نام دارد؟ روضه‌الجنان
18- كدام عصر را بايد «عصر تفسيرنويسي» نام‌گذاري كرد؟ نيمه‌ي اول سده ششم هجري
19- كتاب «سمك عيار» در چه قرني نوشته شده است؟ قرن ششم

----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس چهاردهم
كتاب‌هاي فني
1- از جمله كهن‌ترين و استوارترين كتاب‌ها در زمينه‌ي علم بلاغت كدام كتاب است؟ ترجمان البلاغه
2- مؤلف كتاب « ترجمان البلاغه» كيست؟ محمد بن عمر رادوياني
3- كتاب « ترجمان البلاغه» در كدام قرن نوشته شده است؟ نيمه‌ي دوم قرن پنجم
4- موضوع كتاب «حدائق السحر» چيست؟ مباحثي از علم معاني و بيان و صنايع لفظي و معنوي
5- نوسينده كتاب «حدائق السحر» كيست؟ رشيد الدين وطواط
6- پرآوازه‌ترين كتاب در قلمرو علوم ادبي فارسي، كدام كتاب است؟ المعجم
7- كتاب «المعجم» چند بخش است؟ دو بخش
8- مؤلف كتاب «المعجم» كيست؟ شمس قيس رازي
9- مؤلف كتاب «مجمل التواريخ» كيست؟ مؤلف كتاب نامعلوم است.
10- شيوه‌ي انشاي كتاب«مجمل التواريخ» چگونه است؟ از نظر سادگي و داشتن واژه‌ها واصطلاحات كهن فارسي، دست كمي از نوشته‌هاي قرن چهارم ندارد.
11- موضوع كتاب «تاريخ بيهق» چيست؟ سرگذشت‌ شهرها و مناطق جغرافيايي و شخصيت‌هاي علمي و ادبي تاريخ
12- نوسينده كتاب «تاريخ بيهق» كيست؟ ابوالحسن علي بن زيد بيهقي معروف به ابن فندق
13- كتاب «راحة الصدور» در چه قرني نوشته شده است و مؤلف آن كيست؟ پايان قرن ششم و آغاز قرن هفتم ، نجم‌الدين راوندي
14- چه كسي كتاب «كليله و دمنه» را به عربي ترجمه كرد؟ ابن مقفع
15- « كليله و دمنه بهرام شاهي» اثر كيست؟ ابوالمعالي نصرالله منشي
16- نام ديگر «چهار مقاله» چيست؟ مجمع النوادر
17- اصل كتاب «مرزبان‌نامه» به چه زباني نوشته شده بود؟ زبان طبري (گويش مازندران قديم)
18- نويسنده‌ي «مرزبان‌نامه» با اشناي فعلي آن كيست؟ سعدالدين وراميني
19- «گلستان» چند باب دارد؟ هشت باب و يك مقدمه
20- نثر كتاب «گلستان» چه گونه نثري است؟ نثر مسجع

--------------------------------------------------------------------------------------------------
درس پانزدهم
خيام
1- در قالب رباعي، تكيه‌ي اصلي معنا در كدام مصراع است؟ مصراع چهارم
2- انديشه‌هاي كوتاه و عميق و تأملات فلسفي، معمولاً در كدام قالب شعري بيان مي‌شود؟ رباعي
3- «خيام» در كدام قرن زيسته است؟ قرن پنجم و دهه‌هاي نخستين سده‌ي ششم
4- معاصران خيام وي را با كدام علوم مي‌شناختند؟ حكمت، فلسفه، رياضي، طب و نجوم
5- تعارضات و تعصب‌هاي سياسي و مذهبي روزگار خيام را در كدام كتاب مي‌توان ديد؟ سياست‌نامه‌ي خواجه نظام‌الملك
6- مهم‌ترين مثنوي «سنايي» كدام كتاب است؟ حديقة الحقيقة
7- نام ديگر كتاب « حديقة الحقيقة» چيست؟ الهي نامه
8- موضوع كتاب «سيرالعباد الي المعاد» چيست؟ خلقت انسان و نفوس و عقل‌ها و موضوعات اخلاقي ديگر
9- شيوه‌ي بيان در كتاب «سيرالعباد الي المعاد» چيست؟ تمثيل
10- «خاقاني» در كدام اثر خود بر طريق سنايي رفته است؟ تحفة العراقين
11- «عطار» در منطق‌الطير خود به كدام شاعر نظر داشته است؟ سنايي
12- بيت «عطار روح و بود سنايي دو چشم/ ما از پي سنايي و عطار آمديم» از كدام شاعر است؟ مولوي
13- «سنايي» كدام تحول بزرگ را در شعر فارسي به وجود آورد؟ عرفان و عشق به خالق را وارد شعر كرد.
14- اوضاع شهر غزنين در سال‌هاي تولد «سنايي» چگونه بود؟ آوازه و شكوه دوره‌ي اول حكومت غزنويان را نداشت.
15- عنوان نوشته ها و نامه‌هاي سنايي به نثر كه به چاپ رسيده است، چيست؟ مكاتيب سنايي
16- كدام اثر مولوي به شيوه‌ي «حديقه‌ي سنايي» سروده شده است؟ مثنوي معنوي
17- بلندترين و سرشارترين مثنوي‌هاي عرفاني، در كدام دوره سروده شده است؟ عصر مولوي
18- چرا مقدار زيادي رباعي به «خيام» نسبت داده شده است؟ چون هر كس اعتراض و ترديدي داشت و جرئت بيان آن را هم نداشت، آن را به خيام نسبت داده است.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
درس شانزدهم
خاقاني
1- تخلص اول «خاقاني» چه بود؟ حقايقي
2- تولد خاقاني در كدام شهر بود؟ شروان
3- خاقاني فنون شاعري را از كدام شاعر آموخت؟ ابوالعلاي گنجوي
4- خاقاني تخلص خود را از نام چه كسي گرفت؟ خاقان منوچهر، حاكم شهر شروان
5- كهن‌ترين سفرنامه‌ي منظوم حج از كيست؟ خاقاني
6- سفرنامه‌ي منظوم حج خاقاني چه نام دارد؟ تحفة العراقين
7- نام كتاب منثور خاقاني چيست؟ منشآت
8- پنج دفتر شعر نظامي به چه نام‌هايي معروف است؟ خمسه يا پنج گنج
9- موضوع كتاب «مخزن‌الاسرار» چيست؟ زهد و حكمت و عرفان
10- مخزن الاسرار به پيروي از كدام كتاب نوشته شده است؟ حديقة الحقيقة
11- دومين مثنوي نظامي چه نام دارد؟ خسرو و شيرين
12- موضوع داستان «ليلي و مجنون» چيست؟ ماجراي دل‌باختگي قيس از قبيله‌ي بني عامر بر ليلي دخترك هم‌سال او كه به ناخواه به عقد ابن سلام درآمده است.
13- نام ديگر كتاب «هفت پيكر» چيست؟ هفت گنبد و بهرام نامه
14- دو بخش كتاب «اسكندرنامه» چه نام‌هائي دارد؟ شرف‌نامه و اقبال‌نامه
15- نخستين بار چه كسي درادب فارسي به داستان سرايي پرداخت؟ فخرالدين اسعد گرگاني
16- كتاب «مخزن‌الاسرار» در چند مقاله سروده شده است؟ بيست مقاله
17- نظامي در سرودن آثار خود، به جز «حديقه‌ي سنايي» به كدام كتاب ديگر نظر داشته است؟ شاهنامه‌ي فردوسي
18- كدام شاعر در دوره‌ي خاقاني، مردم اصفهان را هجو كرده بود؟ مجيرالدين بيلقاني
19- علت ناميده شدن خاقاني به «شاعر صبح» چيست؟ خاقاني در توصيف صبح و طلوع آفتاب، دستي توانا دارد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
درس هفدهم
عطار
1- «عطار» در كجا چشم به جهان گشود؟ در قريه‌ي كدكن نيشابور
2- مهم‌ترين و برجسته ترين اثر «عطار» چيست؟ منطق‌الطير
3- «منطق‌الطير» عطار در كدام قالب و به چه شيوه‌اي سروده شده است؟ منطق‌الطير مثنوياست و بر شيوه‌ي تمثيلي سروده شده است.
4- « منطق‌الطير» داستان چيست؟ داستان گروهي از مرغان كه به طلب سيمرغ مي‌روند.
5- مراحل هفت‌گانه‌ي عبور مرغان براي رسيدن به سيمرغ به كدام داستان شباهت دارد؟ هفت‌خان رستم
6- محتواي كتاب «الهي‌نامه» چيست؟ گفت و شنود پدري با پسران خود درباره‌ي چيزهايي كه حقيقت آن با آن چه عامه‌ي مردم از آن مي‌فهمند، تفاوت دارند.
7- رباعيات «عطار» در كدام مجموعه گرد آمده است؟ مختار نامه
8- اثر منثور «عطار» چه نام دارد؟ تذكرة‌الاوليا
9- كدام اثر عطار را مي‌توان «حماسه‌ي عرفاني» ناميد؟ منطق‌الطير
10- در منظومه‌ي «مصيبت نامه» شيخ نيشابور خواننده را به چه امري توجه مي‌دهد؟ خواننده را توجه مي‌دهد كه فريفته‌ي ظاهر نشود و از وراي ظواهر، به حقيقت پي ببرد.
11- نخستين پير و مرشد «مولانا جلال الدين» چه كسي بود؟ برهان‌الدين بن محقق
12- مهم‌ترين حادثه‌ي زندگي مولوي چيست؟ آشنايي يا شمس تبريزي
13- چه كسي مولوي را به سرودن كتاب عظيم مثنوي برانگيخت؟ حسام‌الدين چلبي
14- «مثنوي معنوي» چند دفتر وچند بيت است؟ شش دفتر و بيست و شش هزار بيت
15- «مجالس سبعه» شامل چه مباحثي است؟ شامل هفت مجلس است و سال‌هايي را كه جلال‌الدين به منبر مي‌رفته، بيان كرده است.
16- «ني نامه» به كدام بخش از مثنوي اطلاق مي‌شود؟ هجده بيت اول مثنوي
17- «غزل‌هاي مولوي»، به چه نام‌هايي معروف گشته است؟ ديوان كبير يا كليات شمس تبريزي
18- پس از غيبت شمس تبريزي، مولوي چه كسي را نايب و خليفه‌ي خويش كرد؟ صلاح‌الدين زركوب
19- كتاب «طبقات الصوفيه» اثر كيست؟ عبدالرحمان سلمي
20- در كتاب «تذكرة الاوليا» حكايات مربوط به چند تن ز اوليا و مشايخ تصوف نقل شده است؟ نود و هفت تن

---------------------------------------------------------------------------------------------------
درس هجدهم
سعدي

1- در عصر سعدي كدام دو عامل باعث گسترش زبان و فرهنگ فارسي به بيرون از مرزهاي ايران بود؟ جنگ‌هاي صليبي و يورش تاتار
2- در عصر سعدي، كدام نوع شعر، رونق و اعتبار يافت؟ غزل
3- مصراع «جهان در هم افتاده چوي موي زنگي» اشاره به كدام رويداد تاريخي دارد؟ يورش مغولان به ايران
4- نام ديگر كتاب «بوستان» چيست؟ سعدي نامه
5- بوستان چند باب دارد؟ ده باب
6- «غزليات» سعدي شامل چند بخش است؟ چهار بخش
7- قالب شعري «بوستان» چيست؟ مثنوي
8- پس از وفات سعدي، چه كسي «كليات» وي را تدوين كرد؟ ابوبكر بيستون
9- زبان و فرهنگ فارسي، از چه زماني در شبه قاره‌ي هند شروع به گسترش كرد؟ از زمان لشگركشي‌هاي محمود غزنوي
10- كتاب «اعجاز خسروي» اثر كيست؟ امير خسرو دهلوي
11- نام كتابي از امير خسسرو دهلوي كه بر وزن و شيوه‌ي مخزن الاسرار نظامي سروده شده، چيست؟ مطلع الانوار
12- كتاب «هشت بهشت» امير خسرو دهلوي، به تقليد از كدام كتاب نوشته شده است؟ هفت پيكر
13- مثنوي «خضرخان» و «دولراني» اثر كيست؟ امير خسرو دهلوي
14- خطابه و سخن‌راني‌هاي سعدي، در كدام اثر وي گرد آمده است؟ مجالس پنج‌گانه
15- «سعدي» در رثاي كدام خليفه‌ي عباسي، مرثيه سروده است؟ مستعصم بالله
16- امير خسرو دهلوي در محضر كدام عارف به سير و سلوك عرفاني پرداخت؟ نظام‌الدين اوليا
17- چرا «سعدي» را فرمانرواي قلمرو سخن فارسي ناميده اند؟ به علت استادي مسلم وي در شعر و نثر، او را فرمانرواي ملك سخن فارسي ناميده‌اند.
18- مصراع «همه قبيله‌ي من عالمان دين بودند» از كدام شاعر است؟ سعدي

------------------------------------------------------------------------------------------------
درس نوزدهم
از سرچشمه هاي ....

1- براي پژوهش ادبيات غرب، از ادبيات كدام كشور بايد شروع كرد؟ ادبيات يونان باستان
2- نام ديگر «جنبش فرهنگ دوستان» چيست؟ اومانيسم
3- واژه‌ي درست و مناسب براي جاي خالي عبارت چيست؟ «اومانيسم بازگشتي دوباره است به ادبيات .... » يونان باستان
4- تمدن امروز جهان در كجا آغاز شد؟ يونان
5- بزرگ‌ترين حماسه سراي جهان كيست؟ هومر
6- كدام نمايش‌نامه نويسان يوناني، هنوز هم بي‌مانندند؟ آشيل سوفوكل و اوريپيد
7- نظريات ارسطو در چه مواردي هنوز هم نو و قابل استفاده است؟ هنر و ادبيات
8- كتاب «بوطيقا» اثر كيست؟ ارسطو
9- كدام ملت است كه ابتدا آزاد زيستن را شناختند و به ارزش دانش پي بردند؟ يونان
10- محتواي كتاب «بوطيقا» چيست؟ اطلاعات جالب و ارزشمندي درباره‌ي شعر و نمايش‌نامه هاي منظوم يونان به ما مي‌دهد.
11- قديمي‌ترين آثاربه جا مانده از «يونان باستان» كدام‌اند؟ ايلياد و ويسه
12- مهم‌ترين واقعه‌اي كه در «ايلياد» به نظم كشيده شده، چيست؟ جنگ يونان با تروا
13- پهلوان رويين‌تن يونان، چه نام داشت؟ آشيل
14- كدام قسمت از بدن «آشيل» ضربه پذير بود؟ پاشنه‌ي پا
15- چرا نمي‌توان دو اثر حماسي «ايلياد» و «اديسه» را نخستين آثار هنري يونان محسوب كرد؟ پختگي و قدرتي كه در اين منظومه‌ها وجود دارد نشان ‌دهنده‌ي اين است كه اين دو كتاب از نخستين كتاب‌هاي يوناني نيستند.
16- «هومر» در چه قرني زيسته است؟ ظاهراً ده قرن پيش از ميلاد
17- «فن شعر» ارسطو چه چيزي را درباره‌ي ادبيات و هنر يونان باستان نشان مي‌دهد؟ اين كتاب نشانمي‌دهد كه ادبيات و هنر يونان باستان ارزش‌مند است.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
درس بيست و يكم
كلاسي‌سيسم
1- نيمه‌ي دوم قرن شانزدهم، چه دوره‌اي بود؟ دوره‌اي بود كه در آن براي نخستين بار، آيين ادبي جامعي براي خلق آثار ادبي به وجود آمد.
2- مكتب «كلاسي‌سيسم» در فرانسه، چه گونه مكتبي است؟ مكتب سنت گرايي در ادبيات و هنر، به ويژه تقليد از نويسندگان باستان
3- استاد بزرگ مكتب «كلاسي‌سيسم» در فرانسه، كيست؟ بوالو
4- از ديدگاه «كلاسيك‌ها» هنر اصلي شاعر و نوسينده، است؟ اين است كه اصول و قواعد پيشينيان را در اثر خود رعايت كند.
5- يكي از اركان اساسي مكتب «كلاسيك‌ها» را نام ببريد؟ تقليد از طبيعت
6- عبارت «حتي يك لحظه از طبيعت غافل نشويد» از كيست؟ بوالو
7- كدام پادشاه را «بزرگ‌ترين هنرپرور تاريخ» شناخته‌اند؟ لويي چهاردهم
8- نمايش‌نامه‌ي «خسيس» اثر كيست؟ مولير
9- از مشهورترين هنرمندان كلاسيك انگلستان ، چه كسي را مي‌توان نام برد؟ ميتلون
10- ارسطو در كدام كتاب خود، هنر را تقليد از طبيعت مي‌داند؟ بوطيقا (فن شعر)
11- نقطه‌ي اوج «كلاسي‌سيسم» اروپا، در كدام كشور به وجود آمد؟ فرانسه
12- كاخ «ورساي» به دستور چه كسي بنا شد؟ لويي چهاردهم
13- چهار تراژدي كدام شاعر فرانسوي به نوعي با ايران و ايرانيان ارتباط دارد؟ راسين
14- در نگارش تراژدي «استر» از كدام كتاب الهام گرفته شده است؟ تورات
15- ماجراي نمايش‌نامه‌ي «استر» چيست؟ عشق خشايارشاه به (استر) دختر زيباي يهودي
16- عنوان «پدر تئاتر فرانسه» به چه كسي داده شده است؟ پي‌ير كورني
17- «پي‌ير كورني» چند نمايش‌نامه منظوم دارد، نوع اين نمايش‌نامه‌ها چيست؟ بيست و سه نمايش‌نامه‌ي منظوم دارد كه بيست‌تاي آن تراژدي است.
18- آخرين تراژدي «كورني» چه نام دارد و درباره‌ي چيست؟ سورنا سردار اشكاني، شرح شكست كراسوس سردار رومي از سورنا سردار ايراني است.
19- «نزاكت ادبي» در مكتب كلاسي‌سيسم به چه معنا است؟ اثر ادبي بايد آنچه را كه با عرف و عادت عمومي موافق باشد، مطرح كند.
20- ارسطو، تفاوت هنرها را در چه مي‌داند؟ نوع تقليد از طبيعت

----------------------------------------------------------------------------------------------

درس بيست و دوم
عصر روشن‌گري

1- عبارت «رمانتي‌سيسم بيماري و كلاسي‌سيسم سلامتي است» از كدام شاعر و نويسنده است؟ گوته
2- «جنبش رمانتي‌سيسم» با انديشه‌هاي چه كساني شروع شد؟ «ژان ژاك روسو» و «ولتر»
3- انديشه‌ي كدام عصر، زمينه ساز ظهور مكتب «رمانتي‌سيسم» بود؟ انديشه‌ي عصر روشنگري
4- كدام نويسنده و فيلسوف را تجسم بخش عصر روشنگري مي‌دانند؟ ولتر
5- كدام كتاب در نيمه دوم قرن هجدهم، فضاي روشنفكري مهمي ايجاد كرد؟ دايرة المعارف
6- از نويسندگان « دايرة المعارف» چه كساني را مي‌توان نام برد؟ ديدرو و دالامبر
7- «ترانه هاي غنايي» اثر كيست؟ كالريج
8- تفاوت دو مكتب « كلاسي‌سيسم و رمانتي‌سيسم» در چيست؟ كلاسيك‌ها فقط خوبي و زيبايي را مي‌بينند، در حالي كه رمانتيك‌ها علاوه بر زيبايي‌ها، زشتي‌ها را هم مي‌بينند.
9- چرا سال 1830 را سال انقلاب ادبي مي‌دانند؟ در اين سال ويكتورهوگو و يارانش، رمانتي‌سيسم را به عنوان مكتب آزادي هنر اعلام كردند.
10- عبارت «كلمه عبارت از سخن است و سخن خدا است» از كدام نويسنده است؟ ويكتورهوگو
11- رمان «مادام بوواري» اثر كيست؟ گوستاوفلوبر
12- بنيان‌گذاران مكتب «رمانتيك» در آلمان چه كساني بودند؟ ويلهلم شلگل و برادرش فردريك شلگل
13- شرايط اجتماعي در نيمه‌ي اول قرن هجدهم، چگونه بود؟ مردم دچار بدبختي و پريشاني بودند و احتياج شديدي به اصلاحات احساس مي‌كردند.
14- با انتشار « دايرة المعارف» پيروزي در كدام حوزه‌ها به وقوع پيوست؟ فلسفه و تفكر
15- در چه زماني جنبش رمانتيك، به معناي واقعي آن، خود را به جهان معرفي كرد؟ آخرين سال‌هاي قرن هجدهم
16- عبارت «كلاسيك‌ها ايده‌آل هستند» به چه معناست؟ يعني فقط خوبي و زيبايي را مي‌خواهند.
17- كلمات مناسب و درست براي جاهاي خالي عبارت كدام است؟ «كلاسيك‌ها ...... را اساس شعر مي‌دانند و رمانتيك‌ها پاي بند .....اند.»عقل، خيال
18- «شخصيت» از ديگاه هنرمند رمانتيك به چه معنا است؟ يعني اين كه هنرمند مي‌تواند من وجودي خود را مستقر سازد.
19- كدام شاعر رمانتيك انگلستان، تأثير زيادي بر ديگر شاعران اروپا داشت؟ لرد بايرون
20- در كدام قرن اروپاييان دريافتند كه «دنيا بسيار پيچيده و متنوع است» و نبايد از چند اصل ثابت و دستور خشك پيروي كرد؟ اول قرن هجدهم

-------------------------------------------------------------------------------------------------


درس بيست و سوم
واقع گرايي
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- ادبيات «واقع‌گرايانه» موضوع كار خود را در كجا مي‌يافت؟ در جامعه ي معاصر و ساخت مسائل آن
2- قهرمانان رمان‌هيا رئاليستي چه كساني هستند؟ مردم عادي
3- «رئاليسم» به عنوان شيوه‌اي خلاق، چه پديده‌اي است؟ پديده‌اي تارخي است كه در مرحله‌اي معين، از تكامل فكري بشر به وجود آمد.
4- كاريكاتوريست‌ها و نقاشان كدام مكتب از عوامل ظهور «رئاليسم» بودند؟ مكتب باربيزون
5- پيروان مكتب « باربيزون » چه شيوه‌اي داشتند؟ پيروان اين مكتب خواهان مشاهده‌ي مستقيم طبيعت بودند.
6- كدام مكتب مدافع «واقع‌گرايي هنري» است؟ مكتب هنر براي هنر
7- «گوستاو فلوبر» رمان نويس فرانسوي به كدام مكتب تعلق دارد؟ مكتب پارناس
8- «تئوفيل گوتيه» از اعضاي كدام مكتب هنري بود؟ هنر براي هنر
9- نام «پارناس» از كجا گرفته شده است؟ پارناس، از كوه‌هاي باستاني يونان است.
10- «اميل زولا» پيشواي كدام مكتب است؟ واقع گرايي يا طبيعت گرايي
11- كدام نوع از «رئاليسم» بيش‌تر از كارهاي «بالزاك» شروع مي‌شود؟ رئاليسم ابتدايي
12- داستان كوتاه «شنل» از كدام نويسنده است؟ گوگول
13- رمان بزرگ «پدران و پسران» اثر كيست؟ تورگينف
14- بنيان مكتب «رئاليسم سوسياليستي» بر چيست؟تأكيد بر روي «كار» دارد.
15- در كدام مكتب «قهرمانان داستان از محيط خويش جلوترند و براي رسيدن به اجتماعي تازه تلاش مي‌كنند»؟ واقع گرايي انتقادي
16- بنيان گذار مكتب « واقع گرايي انتقادي » كيست؟ ماكسيم گوركي
17- رمان «صد سال تنهايي» اثر كدام نويسنده است؟ گابريل گارسيا ماركز
18- داستان‌هاي « واقع گرايي جادويي» چه نوع داستان‌هايي است؟ همه چيز عادي است، اما يك عنصر جادويي و غير طبيعي در آن‌ها وجود دارد.
19- داستان كوتاه «آئورا» اثر كيست و به چه شيوه‌اي نوشته شده است؟ كارلوس فوئنتس، رئاليسم جادويي.

--------------------------------------------------------------------------------------
درس بيست و چهارم
طبيعت گرايي
دانستني‌هاي مربوط به درس
1- «اوكتاويو پاز» اهل كدام كشور است؟ مكزيك
2- «زاپاتا» كه بود؟ انقلابي معروف
3- «اوكتاويو پاز» در آثارش اصالت را به كدام طبقات اجتماعي مي‌دهد؟ دهقانان و كارگران مزارع
4- «پاز» كدام جايزه‌ي ادبي را در سال 1990 از آن خويش كرد؟ جايزه‌ي ادبي نوبل
5- «فريت ادگو» نويسنده و شاعر معاصر اهل كدام كشور است؟ تركيه
6- آثار «فريت ادگو» بيانگر زندگي كدام قشر از مردم تركيه است؟ روشن‌فكران
7- كدام مجموعه از آثار«فريت ادگو» جايزه‌ي ادبي ملي تركيه را برد؟ در قايق
8- از كدام رمان «ادگو» فيلم ساخته شده است؟ او
9- كدام اثر «فريت ادگو» به صورت فيلم سينمايي، جايزه ي اول فستيوال سينمايي برلين را در سال 1938 از آن او كرد؟ او

---------------------------------------------------------------------------------------------------
درس بيست و پنجم

1- نام ديگر «طبيعت گرايي» چيست؟ ناتوراليسم
2- در فلسفه‌ي قديم «طبيعت گرايي» به چه معنا به كار مي‌رفت؟ ماده‌گرايي و لذت جويي و هرگونه دين گريزي
3- «ناتوراليسم» در ادبيات و هنر، چه گرايشي است؟ گرايشي است كه از واقع‌گرايي (ناتوراليسم) سرچشمه مي‌گيرد، اما با آن متفاوت است.
4- نقاش «طبيعت گرا» چگونه نقاشي بود؟ مي‌كوشيد تا شكل‌هاي موجود در طبيعت را به طور دقيق تقليد و نقاشي كند.
5- «ناتوراليسم» نام چه كسي را تداعي مي‌كند؟ اميل زولا
6- براي شناسايي عناصر موجود در آثار اميل زولا، كدام پديده را بايد شناخت؟ انقلاب صنعتي را
7- مضمون صريح بسياري از رمان‌ها از جمله «پول» چيست؟ تلاش براي كسب ثروت و قدرت، از طريق توسعه‌ي كار
8- سرچشمه‌ي «طبيعت گرايي» كدام كشور بود؟ فرانسه
9- بعد از اميل زولا، چهره ي مطرح گروه «مدان» چه كسي بود؟ گي دو موپاسان
10- نخستين نمونه ي رمان ناتوراليستي كدام كتاب بود؟ ترز راكن
11- طبيعت گرايان فرانسوي چه كساني را پيشگامان مكتب خود مي‌دانستند؟ بالزاك، فلوبر و تا حدودب استاندال
12- يكي از ويژگي هاي عمده‌ي نمايش‌نامه‌هاي ناتوراليستي، چيست؟ توصيف مفصل فضاي صحنه‌ها
13- كدام نمايش‌نامه نويس آلماني در سال 1921 برنده‌ي جايزه‌ي نوبل شد؟ گرهارت يوهان هاوپتمان
14- نمايش‌نامه‌هاي «اشباح» و «خانه ي عروسك» اثر كدام نويسنده است؟ هنريك ايبسن
15- رمان «خوشه‌هاي خشم» اثر كدام رمان نويس آمريكايي است؟ جان اشتاين بك
16- كدام نويسنده در نوجواني شاگرد «گوستاو فلوبر» بود؟ هانري رنه آلبرگي دوموپاسان
17- چرا رمان شعر و مكتب ناتوراليسم را «شعر تهي دستان» ناميده‌اند؟ چون تصويرگر طبقات زحمت‌كش است.
18- ناتوراليست‌ها «انسان» را چگونه مي‌ديدند؟ آن‌ها انسان‌ها را يك نظام عصبي و قابل تشريح علمي مي‌دانستند.
19- ميزبان «گروه مدان» در فرانسه چه كسي بود؟ اميل زولا
20- اتهام مخالفان به «اميل زولا» چه بود؟ اخلاق ستيزي

-------------------------------------------------------------------------------------------------
درس بيست و ششم
نماد گرايي
1- بنيان‌گذار مكتب «نمادگرايي» كه بود؟ شارل بودلر
2- ديوان اشعار «بودلر» چه نام داشت؟ گل‌هاي بدي
3- بيان سمبوليست‌ها در نوشته‌هايشان چگونه بود؟ مبهم، راز آميز و بيان ناشدني
4- عبارت «بيان رمز و راز و رؤيا با اشارات غير مستقيم، نماد را مي‌آفريند.» از كيست؟ مالارمه
5- كدام نوع ادبيات، در ادبيات فارسي، به شيوه‌ي «نماد گرايي» عمل كرده است؟ ادبيات عرفاني
6- در تأويل و تفسير متون عرفاني «مدعي» نماد چيست؟ عقل و فلسفه
7- «شارل بودلر» ابتدا طرفدار كدام مكتب هنري بود؟ هنر براي هنر
8- از نظر كدام شاعر «دنيا جنگلي است مالامال از علايم و اشارات»؟ شارل بودلر
9- فيلسوف بدبين آلماني چه نام داشت؟ شوپنهاور
10- كدام گروه از شاعران، شعر فرانسوي را از قيدهاي وزن و قافيه‌ي سنتي رها كردند و شكل «شعر منثور» را به كار گرفتند؟ سمبوليست‌ها (بودلر، رمبو)
11- چه كسي مترجم آثار «ادگار آلن پو» به زبان فرانسوي بود؟ شارل بودللر
12- دفترهاي شعر «اشراق» و «فصلي در دوزخ» اثر كيست؟ ژان آرتور رمبو
13- كدام شاعر سمبوليست‌ها فرانسوي «موجزگو» بود؟ استفان مالارمه
14- از پيشگامان نهضت «تصوير گرايي» چه سكي را مي‌توان نام برد؟ ازرا پاوند
15- كدام شعر ادگار آلن پو مشهورترين شعر اوست؟ كلاغ
16- «سمبوليسم» در خالص‌ترين شكلش در آثار كدام نويسنده ديده مي‌شود؟ مارسل پروست
17- كدام شاعر نوشتار «ادگار آلن پو» را «نوشتار شلخته» مي‌خواند؟ تي. اس. اليوت
18- رمان معروف «مارسل پروست» چه نام دارد؟ در جست و جوي زمان از دست رفته
19- هدف نويسنده در رمان «در جست و جوي زمان از دست رفته» چيست؟ رخنه به فراسوي واقعيت و جست و جوي جهاني آرماني
20- دو شاعر برجسته‌ي سمبوليست‌ آلماني در اوايل قرن بيستم چه كساني بودند؟ «راينر ماريا ريلكه» و «استفان گنورگ»

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 17:44  توسط حسن احمدنژاد  |